Kính gởi:

  • Thành viên Hội đồng quản trị
  •  Ban kiểm soát
  •  Tổng Giám đốc
  •  Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

I.          Lịch họp:                     Cuộc họp tổ chức vào ngày 02/12/2016

II.          Địa điểm:                  Văn phòng Tổng công ty

III.       Thời gian làm việc:     Bắt đầu từ 8h30 ngày 02/12/2016

Kính gửi:
    - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
    - Quý cổ đông TCT cổ phần y tế DANAMECO