Kính gửi:
    - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
    - Quý cổ đông TCT cổ phần y tế DANAMECO
 

Kính gửi:
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc.
 
Lịch họp: ngày 24/10/2016
Địa điểm: Văn phòng Tổng Công ty - 105 Hùng Vương, Đà Nẵng
 

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO.

Kính gửi quý cổ đông Tổng Công Ty cổ Phần Y Tế DANAMECO
Thời gian: Ngày 28/05/2016 (7h30-12h00)
Địa điểm: Hội trường Khách sạn BAMBO GREEN Đà Nẵng (Số 177 Trần Phú - TP Đà Nẵng)
 

Kính gửi
    - Các thành viên Hội đồng quản trị;
    - Ban kiểm soát;
    - Tổng Giám đốc.