Kính gửi:
    - Các thành viên Hội đồng quản trị
    - Các thành viên Ban kiểm soát

Thời gian: vào lúc 8:30 giờ sáng 29/09/2017 tại phòng họp Tổng công ty (105 Hùng Vương, Đà Nẵng)
Hình thức: họp online/trực tuyến qua email