Kính gửi:
    - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
    - Quý cổ đông TCT cổ phần y tế DANAMECO
 

Kính gửi:
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc.
 
Lịch họp: ngày 24/10/2016
Địa điểm: Văn phòng Tổng Công ty - 105 Hùng Vương, Đà Nẵng