Địa điểm làm việc: Nhà máy sản xuất Vật tư y tế Hòa Cường - Số 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 31/12/2017

Hồ sơ gửi về: Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO - 105 Hùng Vương, Đà Nẵng

Hồ sơ điện tử gửi qua mail: tuyendung@danameco.com

Hồ sơ gửi về:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO - 105 Hùng Vương, Đà Nẵng

NHÀ MÁY HÒA CƯỜNG - 12 Trịnh Công Sơn, Đà Nẵng

hoặc gửi hồ sơ điện tử vào email: tuyendung@danameco.com
Hạn cuối: từ ngày thông báo đến khi nhận đủ hồ sơ

Hồ sơ gửi về: 105 Hùng Vương, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
hoặc gửi hồ sơ điện tử vào email: tuyendung@danameco.com
Hạn cuối: từ ngày thông báo đến hết ngày 30/10/2017

Hồ sơ gửi về: 105 Hùng Vương, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
hoặc gửi hồ sơ điện tử vào email: tuyendung@danameco.com
Hạn cuối: từ ngày thông báo đến hết ngày 20/10/2017

«123»