Thứ hai, 17/04/2017, 08:32 GMT+7

Tổng công ty cổ phần y tế Danameco trân trọng gởi đến Quý Cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

  1. Thời gian đại hội: Ngày 5/5/2017 (7h30-12h00)
  2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Công Đoàn Thanh Bình Đà Nẵng (Số 02 Ông Ích Khiêm - TP Đà Nẵng)
  3. Tài liệu gồm:
STT Tên tài liệu Mẫu số File WORD

File PDF
(ký, đóng dấu)

1 Thư mời Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017     Tải về
2 Thư xác nhận Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017     Tải về
3 Thư ủy quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017     Tải về
4 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017     Tải về
5 Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017     Tải về
6 Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017     Tải về
7 Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Tổng Giám đốc     Tải về
8 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017     Tải về
9 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016     Tải về
10 Tờ trình thù lao và khen thưởng Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát ĐHĐCĐ năm 2017     Tải về
11 Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung, thay đổi Điều lệ     Tải về
12 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017     Tải về
13 Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị & đơn từ nhiệm     Tải về
Tải về
14 Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị     Tải về
15 Phiếu biểu quyết     Tải về
16 Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017     Tải về
17 Đơn đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị     Tải về
18 Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông     Tải về
19 Biên bản kiểm phiếu (Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị)     Tải về
20 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017     Tải về
21 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017     Tải về
22 Tờ trình chi trả cổ tức năm 2016     Tải về
23 Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc     Tải về

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Bầu bổ sung thay thế thành viên xin từ nhiệm)

STT Họ và tên

Bảng cung cấp thông tin
(File PDF)

Hình ảnh Vị trí ứng cử
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 Ông Võ Anh Đức Tải về Thành viên HĐQT
2 Bà Phùng Thị Hải Hà Tải về Thành viên HĐQT

 

GỞI BÌNH LUẬN
Gửi đi   Làm lại
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC