Thứ tư, 08/04/2015, 09:01 GMT+7

Tổng công ty cổ phần y tế Danameco trân trọng gởi đến quý cổ đông Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2015.

  1. Thời gian: Ngày 24/4/2015 (8h00-16h00)
  2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn THANH BÌNH Đà Nẵng. (Số 02 - Ông Ích Khiêm - Tp. Đà Nẵng)
  3. Tài liệu gồm:
STT Tên tài liệu Mẫu số File WORD File PDF
1.

Thư xác nhận Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 & nhiệm kỳ III (2015-2020)

Mẫu 1 Tải về Tải về
2.

Thư ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Mẫu 2 Tải về Tải về
3.

Đơn ứng cử - đề cử thành viên “Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát” Tổng công ty cp y tế Danameco nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

Mẫu 3 Tải về Tải về
4.

Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên “Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát” Tổng công ty cp y tế Danameco nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

Mẫu 4 Tải về Tải về
5. Sơ yếu lý lịch Mẫu 5 Tải về Tải về
6. Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 & nhiệm kỳ III (2015-2020)   Tải về Tải về
7. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2015   Tải về Tải về
8. Quy chế ứng cử thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020)   Tải về Tải về
9. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhiệm kỳ III (2015-2020)   Tải về Tải về
10. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020)   Tải về Tải về
11. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch hoạch hoạt động năm 2015 của Tổng giám đốc   Tải về Tải về
12. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và nhiệm kỳ II (2010-2015)   Tải về Tải về
13. Báo cáo thường niên năm 2014     Tải về
14. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, nhiệm kỳ II (2010-2015) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2015-2020)   Tải về Tải về
15. Danh sách ứng cử đề cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020)   Tải về Tải về
16. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát 2015   Tải về Tải về
17. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2015   Tải về  Tải về
18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015   Tải về Tải về
19 Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020)   Tải về Tải về
20 Phiếu bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020)   Tải về Tải về
21 Phiếu biểu quyết   Tải về Tải về
22 Tờ trình phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt DNM trong nhiệm kỳ III (2015-2020)     Tải về
23 Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020)     Tải về
24 Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020)     Tải về
25 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, nhiệm kỳ III (2015-2020)     Tải về
26 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, nhiệm kỳ III (2015-2020)     Tải về

DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT

ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
STT Họ và tên Sơ yếu lý lịch STT Họ và tên Sơ yếu lý lịch
1. Phạm Thị Minh Trang Tải về 1. Ông Ngô Quang Hùng Tải về
2. Ông Nguyễn Tấn Tiên Tải về 2. Ông Nguyễn Văn Hoa Tải về
3. Ông Đỗ Hiệp Hòa Tải về 3. Nguyễn Đình Phương Nam Tải về
4. Ông Chu Hải Công Tải về 4. Ông Nguyễn Thanh Tú Tải về
5 Nguyễn Thị Hoài Nam Tải về      
6 Nguyễn Thị Hiền Nhân Tải về      

(Click vào mục Tải về tương ứng để nhận tài liệu dạng Word (.docx) hoặc dạng PDF
Mọi vướng mắc, xin đăng nhập Website TCT hoặc gọi điện đến Thư ký HĐQT (0935.112229 - 0905.056856) để được giải đáp.)

GỞI BÌNH LUẬN
Gửi đi   Làm lại
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC