Thứ bảy, 26/11/2016, 22:08 GMT+7

Kính gởi:

  • Thành viên Hội đồng quản trị
  •  Ban kiểm soát
  •  Tổng Giám đốc
  •  Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

 

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cp Y tế Danameco trân trọng kính mời Ông (Bà), sắp xếp công việc và thời gian để dự họp Hội đồng quản trị bất thường (lần thứ 11 - Nhiệm kỳ III).

 

I.          Lịch họp:                     Cuộc họp tổ chức vào ngày 02/12/2016

II.          Địa điểm:                  Văn phòng Tổng công ty

III.       Thời gian làm việc:     Bắt đầu từ 8h30 ngày 02/12/2016

IV.        Nội dung:                    

  1.  Thống nhất mô hình tổ chức và bổ sung cán bộ chủ chốt Tổng công ty.
  2.   Chủ tịch HĐQT ủy quyền người thay thế Chủ tịch trong thời gian đi vắng sắp đến (3 tháng).
  3.    Các công việc khác.

Rất mong Ông (Bà) dự họp đông đủ, đúng thời gian quy định.

Nếu Ông (Bà) không tham gia dự họp, yêu cầu phải có Thông báo bằng văn bản gửi về Thư ký HĐQT trước thời gian tổ chức cuộc họp ít nhất 01 ngày. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CHỦ TỊCH HĐQT

      < Đã ký>

 

       Ds. PHẠM THỊ MINH TRANG

GỞI BÌNH LUẬN
Gửi đi   Làm lại
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC