Thứ ba, 09/04/2013, 08:13 GMT+7

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

*********

Số : 111/DMC- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do -Hạnh Phúc

*************

            Đà  Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2009

 

GIẤY TRIỆU TẬP

“V/v mời họp Hội đồng quản trị lần thứ 13 - nhiệm kỳ I”

 

            Kính gửi:

 • Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 • Tổng giám đốc, Trưởng ban ISO,
 • Giám đốc các Phòng Ban, đơn vị trực thuộc TCT

 

          Hội đồng quản trị kính mời Ông (bà), sắp xếp công việc và thời gian về Văn phòng Tổng Công ty, 105 Hùng Vương - Đà Nẵng, để dự họp Hội đồng quản trị thường kỳ (lần thứ 13/Nhiệm kỳ I).

 

 1. Lịch họp: Cuộc họp tổ chức trong 02 ngày : 16 &17/04/2009;

Cụ thể như sau:

* Ngày 16/04/2004, Họp HĐQT,Thành phần mời :

-      Các thành viên trong Hội đồng quản trị , Tổng giám đốc;

-      Trưởng ban kiểm soát cùng tham dự.

-      Đại diện Công ty Chứng khoán Thăng Long

 

* Ngày 17/04/2009 Họp HĐQT mở rộng và liên tịch để truyền đạt nghị quyết HĐQT, thành phần mời :

-   Các thành viên trong Hội đồng quản trị,

-    Các thành viên Ban kiểm soát;

-    Tổng giám đốc các Phó Giám đốc; Kế toán trưởng TCT;

-    Các Ông (Bà) Giám đốc, Phó giám đốc và kế toán trưởng, các đơn vị trực thuộc; tổ phục vụ Hội đồng quản trị.

-   Đại diện Cấp ủy Đảng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đòan Thanh niên, Trưởng Ban nữ công của TCT cùng tham dự nghe báo cáo.

* Thời gian làm việc:        Buổi sáng: bắt đầu từ 08 giờ 00đến 11h30;

Buổi chiều: bắt đầu từ 14 giờ 00 đến 15h00

 1. Nội dung:
 2. Thông qua báo cáo quyết toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008;  (Anh Nguyễn Tấn Tiên - Thành viên HĐQT – PTGĐ Tài chính chuẩn bị số liệu báo cáo);
 3. Báo cáo kết quả sự dụng vốn đầu tư năm 2008 và kế hoạch đầu tư năm 2009 -(Anh Nguyễn Tấn Tiên - Thành viên HĐQT – PTGĐ Tài chính chuẩn bị số liệu báo cáo);
 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2009; (Anh Nguyễn Tấn Tiên - Thành viên HĐQT – PTGĐ Tài chính chuẩn bị số liệu báo cáo);
 5. Đánh giá kết quả hoạt động quý I/2009 (Chủ tịch HĐQT- TGĐ báo cáo);
 6. Thông qua kế hoạch sắp xếp lại nhân sự và tổ chức (Chủ tịch HĐQT- TGĐ báo cáo);
 7. Thông qua kế hoạch chuẩn bị nội dung Đại hội đồng cổ đông sắp đến  (Chủ tịch HĐQT- TGĐ báo cáo);
 8. Thông qua kế hoạch tham gia thị trường UpCOM (Anh Nguyễn Tấn Tiên - Thành viên HĐQT – Phó TGĐ Tài chính báo cáo);
 9. Các nội dung khác: Các thành viên tham dự cuộc họp cần chuẩn bị báo cáo và tham luận theo chức năng đã được qui định theo chức danh trong TCT.

 

Rất mong Ông (bà) dự họp đông đủ, đúng giờ.

 

                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                    TỔNG CTY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

                                                                 Chủ tịch

                                                                      (Đã ký và đóng dấu)

* Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu văn thư

                                                 DS. PHẠM THỊ MINH TRANG

GỞI BÌNH LUẬN
Gửi đi   Làm lại
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC